Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 7

     Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) kviečia teikti vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos  ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 m.“ (toliau – VPS)  priemones.

 Skelbimas kvietimo Nr. 7

   Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo  2018 mgegužės mėn.  21  d. 9.00 val. iki  2018 m. birželio mėn. 29 d15.00 val.

   Vietos projektų paraiškos priimamos adresuVilniaus g. 1-427, Lazdijai.

   Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama VPS vykdytojos buveinėje adresu: Vilniaus g. 1-427, Lazdijai  ir telefonais 8 616 23197,  8 603 19313, 8 607 93668, 8 603 14820 darbo dienomis nuo  8.00  valandos iki 15.45  valandos.

 

1.  „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7,  veiklos sritis  ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr.  LEADER-19.2-7.2

Priemonė  yra investicinio pobūdžio,   skirta  skatinti paslaugų, svarbių kaimo gyventojų gyvenimo kokybei, jų ekonominei, socialinei , kultūrinei veiklai kurti ir plėsti, tvarkant infrastruktūrą, atnaujinant kaimus. Priemone siekiama sudaryti lengvesnes sąlygas jauniems žmonėms įsikurti su savo veiklomis kaime.   Priemonės įgyvendinimas  sudarys sąlygas  gerinti gyvenamąją aplinką siekiant mažinti socialinę atskirti, skatinti ekonominį augimą , gyventojų aktyvumą ir įvairių  iniciatyvų įgyvendinimą  Dzūkijos VVG teritorijoje.

Remiama veikla:

● Inžinerinės infrastruktūros sukūrimas ir atnaujinimas kaimo gyvenvietėse;

● Viešųjų pastatų, statinių gerinimas, atnaujinimas, aplinkos tvarkymas;

● Viešojo naudojimo infrastruktūros, susijusios su laisvalaikio, poilsio, sporto ir kultūrine veikla, sukūrimas ir atnaujinimas;

● Viešojo naudojimo infrastruktūros, susijusios su ekonomine jaunų žmonių veikla, sukūrimas ir atnaujinimas.

     Galimi pareiškėjai:

● Dzūkijos VVG teritorijoje  registruotos ir veikiančios NVO (kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.).

● Savivaldybė arba jos įstaigos.

  Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  64 000 Eur

        Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc.

   

Dokumentai:

  Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (FSA) taikomas priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7,  veiklos sritis  ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr.  LEADER-19.2-7.2 vietos projektams.

  FSA 1 priedas „Vietos projekto paraiška“

  FSA 2 priedas „Jungtinės veiklos sutarties forma“

  „Vienos įmonės“ deklaracija

 

    2. ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

Priemonė skirta VVG  teritorijos gyventojų  kompetencijų  įgijimo verslumo, projektų įgyvendinimo, inovacijų diegimo, bendradarbiavimo kaimo vietovėse srityse. Šia priemone tikimasi pagerinti Dzūkijos VVG gyventojų verslumo įgūdžius, suteikiant žinių, kompetencijų, sudarant didesnes galimybes veiklos įvairinimui ir diversifikavimui, jų teikiamų paslaugų ir produktų konkurencingumo didinimui.

Didelis dėmesys šioje priemonėje skiriamas ir darbo su jaunimu veiklos įgūdžių įgijimui.

Remiamos  veiklos - Dzūkijos VVG teritorijos potencialių  ir esamų vietos projektų pareiškėjų bei vykdytojų mokymai verslumo klausimais, mokymai savo realizuojamų produktų rinkos plėtros, vadybos inovacijų srityje klausimais.

   Remiamos veiklos:

 ● Dzūkijos VVG teritorijos potencialių ir esamų vietos projektų pareiškėjų bei vykdytojų mokymai verslumo klausimais, mokymai savo realizuojamų produktų rinkos plėtros, vadybos inovacijų srityje klausimais.

  Tinkami vietos projektų vykdytojai:

 Dzūkijos VVG  teritorijoje registruoti  ir veiklą vykdantys viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys: NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos);

● Privatūs juridiniai asmenys, registruoti ir veiklą vykdantys Dzūkijos VVG teritorijoje. 

 Paramos vietos projektui  įgyvendinti lyginamoji dalis:

● Didžiausia paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis gali sudaryti iki 100 proc. kai jį teikia NVO.

● Didžiausia paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis gali sudaryti iki 80 proc. kai jį teikia privatus juridinis asmuo.

  Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 20 000 Eur.

 

 Dokumentai:

  Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (FSA) taikomas priemonės ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 vietos projektams

 FSA 1 priedas „Vietos projekto paraiška“