Informacija apie kvietimo Nr. 2 teikti vietos projektus metu gautas paraiškas

2017 m.  birželio 29 d. baigėsi vietos projektų paraiškų priėmimas pagal Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023m.  priemonės ,,Pagrindinės  paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse", LEADER-19.2-7,  veiklos sritį ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastuktūrą", LEADER-19.2-7.2 ( kvietimas Nr. 2). Gautos 3 pirminės vietos  projekto paraiškos, kuriose prašoma paramos suma  iš EŽŪFKP  ir LR valstybės biudžeto  lėšų, projektams įgyvendinti  - 144185,60 Eurų.  Vyksta paraiškų vertinimas.