PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 13

Kviečiame teikti kaimo vietovių vietos projektus  pagal ,,Lazdijų  rajono kaimo plėtros  strategijos 2016-2023 m." priemones ir veiklos sritis.

Vietos projektų paraiškos priimamos  nuo  2020 mspalio mėn. 7 d. 9.00 val. iki  2020 m. lapkričio mėn. 20 d. 15.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai VPS vykdytojai jos buveinės adresu Vilniaus g. 1-427, Lazdijai.

Informacija  apie  kvietimą teikti vietos projektus teikiama Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijoje ( Dzūkijos VVG) , adresu: Vilniaus g. 1 - 427, Lazdijai,  tel.  8 616 23197,  8 603 19313, 8 607 93668, el. p. info@dzukijosvvg.lt.

Skelbimas                    

Paraiškos priimamos pagal šią priemonę ir veiklos sritį:

VPS priemonė Socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos srities Socialinio verslo kūrimas ir plėtra LEADER-19.2-SAVA- 1.1

Remiamos veiklos:

● Socialinių paslaugų  Dzūkijos VVG teritorijoje kūrimas ir plėtra.

●Prekių gamyba ir paslaugų teikimas.

Galimi pareiškėjai:

●Viešosios įstaigos, įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį.

●Asociacijos, įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį.

●Kitos NVO, įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą.                                                                       

●Labdaros ir paramos fondai, įsteigti ir veikiantys pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą.  

●Privatūs juridiniai asmenys (maža ar labai maža įmonė).

Didžiausia galima paramos suma vietos projektui – 50 000 Eur.

Paramos vietos projektui gyvendinti lyginamoji dalis:

iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus socialinio verslopobūdžio;

iki 95 proc. tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai vietos projektas yra bendruomeninio, kaip apibrėžta Socialinio verslo gairėse, arba NVO socialinio verslo, atitinkančio Socialinio verslo gairių nuostatas, pobūdžio.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (FSA) taikomas priemonės Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos srities Socialinio verslo kūrimas ir plėtra LEADER-19.2-SAVA- 1.1,  vietos projektams.

FSA 1 priedas Vietos projekto paraiškos forma

FSA 2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma

FSA 3 priedas Verslo plano forma.

                 Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklė             

                Socialinio poveikio skaičiuoklės instrukcija

Nuoroda "Socialinis verslas": http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/priemones/19-priemone-leader-programa

                                                                                     

2.  „Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sritis ,,Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“, Nr. LEADER-19.2-SAVA- 1.2

Remiamos veiklos:

- Paslaugų, teikiamų gyventojams kūrimas ir plėtra (švietimo, kultūros, sporto, aplinkos tvarkymo: vejų pjovimas, vaismedžių genėjimas, šiukšlių išvežimas ir pan., namų priežiūros paslaugos, smulkių žemės sklypų įdirbimas,  buitinių paslaugų: kirpykla, skalbykla, siuvyklą, batų taisykla ir pan.).

- Veiklų ir paslaugų, susijusių su turiningo laisvalaikio ir aktyvaus poilsio, kūrimas ir plėtra, didelį dėmesį skiriant neįgaliųjų žmonių integracijai (laisvalaikio užimtumo, sporto veiklos, kultūros veiklos organizavimo paslaugų teikimas).

- Turizmą skatinančių veiklų kūrimas ir plėtra, įskaitant edukacinių programų vykdymą, kulinarinio paveldo ir tradicijų puoselėjimą (turizmo maršrutų, edukacinių programų, tradicinio paveldo produktų vystymo veiklos organizavimas).

- Produktų gamyba, perdirbimas.

Galimi pareiškėjai:

  • Dzūkijos VVG teritorijoje  registruotos ir veikiančios NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos).

Didžiausia galima paramos suma vietos projektui įgyvendinti  - 50 000 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis  - iki 95 proc.  tinkamų finansuoti išlaidų.

Dokumentai:

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (FSA) taikomas priemonės Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos srities Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, Nr. LEADER-19.2-SAVA- 1.2,  vietos projektams.

FSA 1 priedas Vietos projekto paraiškos forma.

FSA 2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma

FSA 3 priedas Verslo plano forma.

3. „Bendradarbiavimas“,  Nr. LEADER-19.2-16, veiklos sritis „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“,  Nr. LEADER-19.2-16-16.4  

Remiamos veiklos:

- Novatoriškų bendradarbiavimo formų skatinimas,  įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti; 

- Bendradarbiavimas žemės ūkio produktų perdirbimui, inovacijų, naujų technologijų bei procesų diegimui, siekiant sukurti naujus ir (arba) aukštesnės pridėtinės vertės, geresnės kokybės produktus;

- Bendradarbiavimas  inovatyvių paslaugų  ir produktų sukūrimui;

- Žemės ūkio produktų rinkodaros organizavimas, veikla, susijusi su naujomis rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir (arba) plėtra, apjungianti  teritorijos subjektus, dalyvaujančius žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo srityse.

Galimi pareiškėjai:

- Dzūkijos VVG teritorijoje  registruotos ir veiklą vykdančios  NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos);

- Dzūkijos VVG teritorijoje  nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys ir veiklą vykdantys  fiziniai asmenys, kuriems sukakę 18 metų (įskaitant ir ūkininkus);

-  Dzūkijos VVG teritorijoje  registruotos ir veiklą vykdančios  labai mažos ir mažos įmonės. 

Didžiausia galima paramos suma vietos projektui - 50 000 Eur.

Paramos vietos projektui gyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Dokumentai:Vietos projektų finansavimo sąlyų aprašas (FSA), taikomas priemonės „Bendradarbiavimas“ Nr. LEADER-19.2-16 veiklos srities „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-16-16.4, vietos projektams.

FSA 1 priedas Vietos projekto paraiškos forma.

FSA 2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma.

FSA 3 priedas Verslo plano forma 

4.  ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 

Remiamos veiklos:

  • Dzūkijos VVG teritorijos potencialių  ir esamų vietos projektų pareiškėjų ir vietos projektų vykdytojų mokymai verslumo, socialinio verslumo, savo realizuojamų produktų rinkos plėtros,  inovacijų  taikymo kaimo plėtros procesuose, lyderystės, kooperacijos, trumpos maisto tiekimo grandinės organizavimo ir kitomis, susijusiomis su vietos plėtros strategijoje numatytų priemonių įgyvendinimu, temomis.

Galimi pareiškėjai:                  

- Nevyriausybinės organizacijos, registruotos Lazdijų rajono savivaldybės  teritorijoje ir vykdančios veiklą  Dzūkijos VVG teritorijoje;

- Lazdijų rajono savivaldybės administracijos įstaigos ar įmonės, teikiančios viešąsias paslaugas, ir vykdančios veiklą Dzūkijos VVG teritorijoje;

- Kitos biudžetinės įstaigos, registruotos ir veiklą vykdančios Dzūkijos VVG teritorijoje; 

- Privatūs juridiniai asmenys, registruoti ir veiklą vykdantys Dzūkijos VVG teritorijoje.

Didžiausia galima paramos suma vietos projektui įgyvendinti  - 20 000 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis  - iki 100 proc.  tinkamų finansuoti išlaidų.

Dokumentai:
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (FSA) taikomas priemonės ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3, vietos projektams.

FSA 1 priedas Vietos projekto paraiškos forma.

PAPILDOMI DOKUMENTAI:

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

Vienos įmonės deklaracija