KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 8

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 m.“ (toliau – VPS)  priemones ir veiklos sritis.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo  2018 m. rugsėjo mėn.  17  d. 9.00 val. iki  2018 m. spalio mėn. 31 d. 15.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai VPS vykdytojai jos buveinės adresu Vilniaus g. 1-427, Lazdijai.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama VPS vykdytojos buveinėje adresu: Vilniaus g. 1-427, Lazdijai  ir telefonais 8 616 23197,  8 603 19313, 8 607 93668,  860314820 darbo dienomis nuo  8.00  valandos iki 15.45  valandos.

Skelbimas- kvietimas

1. VPS priemonė „Investicijos į materialųjį turtą“ Nr. LEADER-19.2-4, veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai ir (arba) plėtrai “  Nr.LEADER-19.2-4.2 

Remiamos veiklos:

● Parama žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, grybų ir augalininkystės produktų) perdirbimui ir (arba) inovacijų, naujų technologijų bei procesų diegimui, siekiant sukurti naujus ir (arba) aukštesnės pridėtinės vertės, geresnės kokybės produktus;

● Žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, grybų ir augalininkystės produktų) rinkodara;

● Žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, grybų ir augalininkystės produktų) rinkodara, susijusi su naujomis rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir (arba) plėtra.

Galimi pareiškėjai:

Dzūkijos VVG teritorijoje registruoti ir  veiklą vykdantys:

1. Ūkininkai (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu);

2. Juridiniai asmenys (labai mažos ir mažos įmonės), užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara.  (Patikslinanti aplinkybė -  paraiškos pateikimo metu pareiškėjas, įskaitant su juo susijusias įmones, – labai maža  ir maža įmonė).

 Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000  Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis  iki 70 proc.

Dokumentai:

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (FSA) taikomas priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ Nr. LEADER-19.2-4, veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai ir (arba) plėtrai “  Nr.LEADER-19.2-4.2 vietos projektams. 

FSA 1 priedas „Vietos projekto paraiška“

FSA 2 priedas „Verslo planas“

 

2.   VPS priemonė „Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas  ir naudojimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

Priemonė skirta  atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių  žaliavų tiekimo bei naudojimo bioekonomikos tikslais palengvinimui, ekonominės veiklos kūrimui ir (arba) plėtrai kaimo vietovėse, verslo iniciatyvų skatinimui.  Šia priemone yra skatinamas biomasės, ypač atliekinės, panaudojimas ir perdirbimas, biokuro gamyba.

Galimi pareiškėjai:

Dzūkijos VVG teritorijoje  registruotos ir veiklą vykdančios  NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos);

● Dzūkijos VVG teritorijoje  nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys ir veiklą vykdantys  fiziniai asmenys, kuriems sukakę 18 metų (įskaitant ir ūkininkus);

● Dzūkijos VVG teritorijoje  registruotos ir veiklą vykdančios  labai mažos ir mažos įmonės.   (patikslinanti aplinkybė - paraiškos pateikimo metu pareiškėjas, įskaitant su juo susijusias įmones – labai maža ir maža įmonė).

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc.

Dokumentai:

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (FSA) taikomas priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas  ir naudojimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 vietos projektams.

FSA 1 priedas Vietos projekto paraiškos forma

FSA 2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma

FSA 3 priedas Verslo plano forma

 

Papildomi dokumentai:

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

Vienos įmonės deklaracija