Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 12

Kviečiame teikti kaimo vietovių vietos projektus  pagal ,,Lazdijų  rajono kaimo plėtros  strategijos 2016-2023 m." priemones ir veiklos sritis.

Vietos projektų paraiškos priimamos  nuo  2020 m. liepos mėn. 1 d. 9.00 val. iki  2020 m. rugpjūčio mėn. 4 d. 15.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai VPS vykdytojai jos buveinės adresu Vilniaus g. 1-427, Lazdijai.

Informacija  apie  kvietimą teikti vietos projektus teikiama Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijoje ( Dzūkijos VVG) , adresu: Vilniaus g. 1 - 427, Lazdijai,  tel.  8 616 23197,  8 603 19313, 8 607 93668, el. p. info@dzukijosvvg.lt.

Skelbimas

Paraiškos priimamos pagal šią priemonę ir veiklos sritį:

VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7,  veiklos sritis  ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr.  LEADER-19.2-7.2

Remiamos veiklos:

●  inžinerinės infrastruktūros sukūrimas ir atnaujinimas kaimo gyvenvietėse;

●  viešųjų pastatų, statinių gerinimas, atnaujinimas, aplinkos tvarkymas;

● viešojo naudojimo infrastruktūros, susijusios su laisvalaikio, poilsio, sporto ir kultūrine veikla, sukūrimas ir atnaujinimas;

●  viešojo naudojimo infrastruktūros, susijusios su ekonomine jaunų žmonių veikla, sukūrimas ir atnaujinimas.

Galimi pareiškėjai:

● Dzūkijos VVG teritorijoje  registruotos ir veikiančios NVO (kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės organizacijos (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.).

● Savivaldybė arba jos įstaigos.

Didžiausia galima paramos suma vietos projektui - 64 000 Eur.

Paramos vietos projektui gyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Vietos projektų finansavimo sąlyų aprašas (FSA), taikomas priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7, veiklos srities ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2 vietos projektams

FSA 1 priedas Vietos projekto paraiškos forma.

FSA 2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma.