KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 9

Kviečiame teikti kaimo vietovių vietos projektus  pagal ,,Lazdijų  rajono kaimo plėtros  strategijos 2016-2023 m." priemones ir veiklos sritis.

Vietos projektų paraiškos priimamos  nuo 2019 m.  balandžio 15 d. 9.00 val. iki 2019 m.  gegužės 20 d. 15.00 val.

Informacija  apie  kvietimą teikti vietos projektus teikiama Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijoje ( Dzūkijos VVG) , adresu Vilniaus g. 1 - 427, Lazdijai,  tel.  8 616 23197,  8 603 19313, 8 607 93668, 8 603 14820, el. p. info@dzukijosvvg.lt

Skelbimas

Paraiškos priimamos pagal šias priemones ir veiklos sritis:

1. ,,Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas ir naudojimas" Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

Priemonė skirta atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo bei naudojimo bioekonomokos tikslais palengvinimui, ekonominės veiklos kūrimui ir (arba) plėtra kaimo vietovėse, verlo niciatyvų skatinimui. Šia priemone yra skaitinamas biomasės, ypač atliekinės, panaudojimas ir perdirbimas, biokuro gamyba.

Galimi pareiškėjai:

- Dzūkijos VVG teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios NVO;

-Dzūkijos VVG teritorijoje nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys ir veiklą vykdantys fiziniai asmenys, kuriems suėję 18 metų ( įskaitant  ir ūkininkus);

-Dzūkijos VVG  teritorijoje registruotos ir veiklą  vykdančios labai mažos ir mažos įmonės.

Didžiausia galima paramos suma vietos projektui - 50 000 Eur.

Paramos vietos projektui gyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Dokumentai:
Vietos projektų finansavimo sąlyų aprašas (FSA), taikomas priemonės ,,Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas ir naudojimas" Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, vietos projektams.

FSA 1 priedas Vietos projekto paraiškos forma.

FSA 2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma.

FSA 3 priedas Verslo plano forma, kai pareiškėjas - privatus fizinis ar juridinis asmuo.

FSA 4 priedas Verslo plano forma, kai pareiškėjas - NVO.

2. ,,Investicijos į materialųjį turtą" Nr. LEADER-19.2-4, veiklos sritis ,,Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai ir (arba) plėtrai" Nr. LEADER-19.2-4.2 

Remiamos veiklos:

- parama žemės ūkio produktų (  vaisių, uogų, daržovių, grybų, augalininkystės, mėsos, pieno ir kt. produktų) perdirbimui ir (arba) inovacijų, naujų technologijų bei procesų diegimui, siekiant sukurti naujus ir (arba) aukštesnės pridėtinės vertės, geresnės kokybės produktus;

- žemės ūkio produktų ( vaisių, uogų, daržovių,  grybų, augalininkystės, mėsos,  pieno ir kt. produktų) rinkodara;

-  žemės ūkio produktų ( vaisių, uogų, daržovių, grybų, augalininkystės, mėsos, pieno ir  kt. produktų) rinkodara, susijusi su naujomis rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir (arba) plėtra.

Galimi pareiškėjai:

- ūkininkai (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu);

- Juridiniai asmenys (labai mažos ir mažos  įmonės), užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir ( arba) rinkodara.

Didžiausia galima paramos suma vietos projektui - 50 000 Eur. 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 70 proc.  tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Dokumentai:

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (FSA) taikomas priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą" Nr. LEADER-19.2-4, veiklos srities ,,Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai ir (arba) plėtrai" Nr. LEADER-19.2-4.2, vietos projektams.

FSA 1 priedas Vietos projekto paraiškos forma.

FSA 2 priedas Verslo plano forma.

3.  ,,Ūkio ir verslo plėtra" Nr. LEADER-19.2-6, veiklos sritis ,,Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" Nr. LEADER-19.2-6.4.FSA_Investicijos.docx

Remiamos veiklos:

-parama smulkiam verslui, nesusijusiam su žemės ūkio veikla, kaime plėtoti, apimančiam įvairius nežemės ūkio verslus, produktų gamybą,  apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui;

-parama aktyvaus poilsio ir turizmo paslaugų plėtrai.

Galimi pareiškėjai:

- Dzūkijos VVG teritorijoje nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys fiziniai asmenys vyresni nei 18 m. ( įskaitant ūkininkus), vykdantys individualią veiklą;

- Dzūkijos VVG teritorijoje įregistruoti ir veiklą vykdantys juridiniai asmenys ( labai mažos įmonės).

Didžiausia galima paramos suma vietos projektui įgyvendinti  - 80 000 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis  - iki 70 proc.  tinkamų finansuoti išlaidų.

Dokumentai:
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (FSA) taikomas priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra" Nr. LEADER-19.2-6, veiklos srities ,,Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" Nr. LEADER- 19.2-6.4, vietos projektams.

FSA 1 priedas Vietos projekto paraiškos forma.

FSA 2 priedas Verslo plano forma.

PAPILDOMI DOKUMENTAI:

 Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

Vienos įmonės deklaracija

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedas