Paskelbtas kvietimas kaimo bendruomenėms

 

2019 METŲ NACIONALINĖS PARAMOS KAIMO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI TEIKIMO TAISYKLĖS

Paraiškos priimamos nuo vasario 11 d. iki kovo 15 d.

Paramos pagal šias Taisykles gali kreiptis:

1. kaimo bendruomenė, atitinkanti Taisyklių 15 ir 16 punktuose nurodytus reikalavimus;

2. rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“, ir kt.), įskaitant VVG, jei rajone nėra veikiančios ir rajono bendruomenes vienijančios organizacijos. Šiame papunktyje nurodyti pareiškėjai turi atitikti Taisyklių 15 ir 17 punktuose nurodytus reikalavimus;

3. nacionaliniu lygiu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“, ir kt.), atitinkanti Taisyklių 15 ir 18 punktuose nurodytus reikalavimus.

Netinkami pareiškėjai:

1. organizacijos, vienijančios atskiras gyventojų grupes kitais nei gyvenimo kaimynystėje pagrindais (pvz., lyties, amžiaus, religijos, tautybės ir kt.);

2. VVG, neatitinkančios rajono kaimo bendruomenes vienijančioms organizacijoms taikomų tinkamumo sąlygų ir reikalavimų, nurodytų šių Taisyklių 15 ir 17 punktuose.

Remiamos veiklos sritys:

1. kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas (toliau – pirmoji veiklos sritis);

2. kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio ir (arba) laisvalaikio vietos įrengimas) ir priežiūra (toliau – antroji veiklos sritis);

3. renginių organizavimas (toliau – trečioji veiklos sritis).

 

Didžiausia paramos suma vienam projektui, į šią sumą įskaitant PVM:

1. kai projektas teikiamas pagal pirmąją veiklos sritį – 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų);

2. kai projektas teikiamas pagal antrąją veiklos sritį – 5 000 Eur (penki tūkstančiai eurų);

3. kai projektas teikiamas pagal trečiąją veiklos sritį:

3.1. 1 500 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai eurų), kai paramos kreipiasi šių Taisyklių 6.1 papunktyje nurodytas pareiškėjas;

3.2. 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų), kai paramos kreipiasi šių Taisyklių 6.2 papunktyje nurodytas pareiškėjas;

3.3. 6 000 Eur (šeši tūkstančiai eurų), kai paramos kreipiasi šių Taisyklių 6.3 papunktyje nurodytas pareiškėjas.

Paramos lėšomis mokama (neviršijant Taisyklių 12 punkte nurodytos didžiausios paramos sumos projektui):

   1.  iki 95 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai projektas teikiamas pagal pirmąją arba antrąją veiklos sritį. Likusi dalis mokama paramos gavėjo lėšomis, kurių šaltinis turi būti nurodytas paramos paraiškoje (pvz., savivaldybės administracijos lėšos, organizacijos nario mokestis, kitų fondų lėšos); suapvalinimai negalimi;

    2.  iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai projektas teikiamas pagal trečiąją veiklos sritį.

Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paramos paraišką projektui įgyvendinti pagal pasirinktą vieną veiklos sritį.

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

1. pagal pirmąją veiklos sritį:

1.1. tautinių drabužių įsigijimo (iš viso iki 1500 Eur);

1.2. muzikos instrumentų su priedais įsigijimo (iš viso iki 1500 Eur);

1.3. vaizdo-garso-fototechnikos su priedais įsigijimo (iš viso iki 600 Eur);

1.4. sporto įrangos, kuri bus laikoma bendruomenės patalpose, įsigijimo (pvz., teniso stalas);

1.5. buitinės technikos įsigijimo (iš viso iki 1500 Eur);

1.6. vidaus baldų įsigijimo (iš viso iki 1 500 Eur);

1.7. bendruomenės atributikos įsigijimo (kompensuojama vėliavos, herbo, informacinės lentos pastato išorėje gamybos išlaidos);

1.8. stacionaraus kompiuterio su priedais (monitoriumi, klaviatūra, pele) arba nešiojamojo kompiuterio įsigijimo (kompensuojama iki 600 Eur);

1.9. daugiafunkcinio įrenginio (įrenginio, atliekančio skenavimo, spausdinimo, kopijavimo, fakso išsiuntimo funkcijas) arba spausdintuvo įsigijimo (kompensuojama iki 100 Eur);

1.10. kondicionieriaus (įskaitant montavimą) įsigijimo;

1.11. santechnikos prekių įsigijimo (išskyrus montavimo paslaugas);

1.12. vidaus apdailos prekių, reikalingų paprastajam (einamajam) remontui atlikti, įsigijimo (patys paprastojo remonto darbai nefinansuojami);

1.13.    projekto viešinimo priemonių įsigijimo (kompensuojama iki 60 Eur);

2. pagal antrąją veiklos sritį:

2.1. statybos darbų, prekių ir paslaugų pirkimo (išskyrus pastatų tvarkymą ir priežiūrą);

2.2. įrenginių, įrankių, mechanizmų (įskaitant techniką) įsigijimo (kai projekte numatyta vykdyti viešųjų erdvių priežiūrą (šiame papunktyje nurodytoms išlaidoms kompensuoti skiriama iki 1500 Eur);

2.3. daugiamečių augalų įsigijimo (išskyrus jų pasodinimą) (iki 500 Eur);

2.4. projekto viešinimo priemonių įsigijimo (iki 60 Eur);

3. pagal trečiąją veiklos sritį:

3.1. renginio vietos nuomos išlaidos;

3.2. renginiui vykdyti būtinos įrangos, priemonių nuomos išlaidos;

3.3. atlygis renginio atlikėjui (išskyrus renginio vedėją);

3.4. maitinimo paslaugų įsigijimo išlaidos (iki 7 Eur 1 asmeniui už dieną);

3.5. transporto priemonių nuomos išlaidos;

3.6. priemonių ir / ar ir prekių, kurios bus sunaudojamos renginio metu, įsigijimo išlaidos;

3.7. projekto viešinimo priemonių įsigijimo (iki 60 Eur).

PARAMOS PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Lydraštis, kuriame nurodyti teikiami dokumentai ir jų lapų skaičius, užpildyta paramos paraiška, pasirašyta pareiškėjo vadovo ar pareiškėjo įgalioto asmens, ir pridedami dokumentai (susegti į bylą ir sunumeruoti), pateikiami vienu iš būdų:

1. spausdintine forma (vienas originalus egzempliorius) ir paramos paraiška elektronine forma (įrašyta į kompiuterinę laikmeną doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta Agentūrai (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius);

2. elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus (suformuotus į bylą ir sunumeruotus PDF formatu) ir paramos paraiškos formą (doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir pateikti Agentūrai elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt.

 

Daugiau informacijos (taisyklės su priedais): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41602720288611e9b66f85227a03f7a3 

arba: http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/valstybes-parama-kaimo-bendruomenems/valstybes-parama-2019-metais