VVG projektai

Projekto kodas - BPD2004-EZUOGF-4.6.1-01-04/1/0001
Projekto pradžia - 2005-04-06
Projekto pabaiga - 2006-06-30
Projekto vertė - 26.498 Lt
Paramos suma - 11.695 Lt
Projekto vadovas - Edgaras Gardziulevičius

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) įgyvendino projektą "Kaimo vietovės studija ir integruotos bandomosios strategijos parengimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Alytaus apskrities kaimo gyvenamojoje vietovėje". Projekto esmė - Alytaus apskrities bandomosios kaimo plėtros strategijos 2006-2008 metams parengimas.

Bandomojoje strategijoje didžioji paramos lėšų dalis buvo numatyta skirti Alytaus apskrityje įregistruotų nevyriausybinių organizacijų projektams, atitinkantiems strategijoje numatytus tikslus ir remiamas veiklas: bendruomenių centrų įrengimui, įvairiems renginiams, teritorijų tvarkymui, stovyklų organizavimui ir kt.

Dzūkijos VVG parengta bandomoji strategija buvo įvertinta kaip viena geriausių Lietuvoje ir LR žemės ūkio ministerijos valstybės sekretoriaus 2006 m. gegužės 12 d. potvarkiu Nr. 4D-70 buvo skirta 508.000 Lt parama. 2006 m. rugpjūčio 8 d. Dzūkijos VVG ir Nacionalinė mokėjimo agentūra pasirašė paramos sutartį dėl Dzūkijos VVG bandomosios strategijos įgyvendinimo.

Projekto kodas - BPD2004-EZUF-4.6.0-05-06/0003
Projekto pradžia - 2006-08-08            
Projekto pabaiga - 2008-09-30
Projekto vertė – 508.000 Lt
Paramos suma - 508.000 Lt
Projekto vadovas - Edgaras Gardziulevičius

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) 2006-2008 metais įgyvendino projektą "Kaimo vietovės studija ir integruotos bandomosios strategijos parengimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Alytaus apskrities kaimo gyvenamojoje vietovėje". Projekto esmė - Alytaus apskrities bandomosios kaimo plėtros strategijos 2006-2008 metams įgyvendinimas ir vietos projektų dalinis finansavimas. Įgyvendinant bandomąją strategiją, buvo finansuotas 21 vietos projektas. Informacija apie strategiją ir visus įgyvendintus vietos projektus pateikta leidinyje „Bandomosios strategijos įgyvendinimas

 
Projekto kodas - KB/09-69
Projekto pradžia – 2009-07-16            
Projekto pabaiga – 2009-09-14
Projekto vertė – 24.970 Lt
Paramos suma – 24.970 Lt
Projekto vadovas - Edgaras Gardziulevičius

2009 m. liepos 16 d. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) pasirašė paramos sutartį, pagal kurią asociacijos projekto „Dzūkijos VVG patalpų įrengimas“ įgyvendinimui skirta 24970 Lt valstybės parama. 2009 m. rugsėjo 14 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateiktas galutinis mokėjimo prašymas. Projektas įgyvendintas vos per du mėnesius - suremontuotos VVG patalpos, esančios Vilniaus g. 1-427, Lazdijuose, bei nupirkti visi ofisui reikalingi baldai.

 
Projekto pavadinimas: Dzūkijos nevyriausybinių organizacijų mokymai.
Projekto vykdytojas: Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG)
Projekto sutarties numeris: 2004-LT0008-NVO-1EEE/NOR-02-045
Paramos fondas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“
Bendra projekto vertė 162.600 Lt, paramos suma 146.340 Lt
Projekto pradžia 2009-05-27, pabaiga 2010-05-26
Projekto vadovas Edgaras Gardziulevičius
Projekto finansininkė Virginija Mazėtienė
Veiklų koordinatorė Indrė Adomynienė
 
Projekto tikslas: stiprinti Alytaus apskrities nevyriausybinių organizacijų institucinius gebėjimus.
 
Projekto veiklos:
1. Projektų rengimo, viešųjų pirkimų vykdymo ir buhalterinės apskaitos mokymai (12 mokymų).
2. Personalinės konsultacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo, viešųjų pirkimų vykdymo ir buhalterinės apskaitos klausimais (40 konsultacijų).
3. Nevyriausybinių organizacijų, verslo ir akademinės visuomenės bendradarbiavimo susitikimai (4 susitikimai).
4. Gerosios patirties įgijimo kelionės (2 kelionės).
5. Dinaminės interneto svetainės sukūrimas.
 
1. Projektų rengimo, viešųjų pirkimų vykdymo ir buhalterinės apskaitos mokymai
 
Projekto metu Alytaus apskrities nevyriausybinėms organizacijoms surengta 12 mokymų: 4 projektų rengimo, 4 viešųjų pirkimų vykdymo ir 4 buhalterinės apskaitos mokymai. Mokymuose dalyvavo 240 nevyriausybinėms organizacijų atstovų.
Projektų rengimo ir įgyvendinimo mokymuose buvo mokoma kaip užpildyti konkrečias paraiškas dėl ES paramos. Daugiausia dėmesio buvo skiriama paraiškų dėl LEADER programos paramos pildymui. Viešųjų pirkimų vykdymo mokymuose  buvo aptariamos supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės, apklausų ir protokolų pildymo pavyzdžiai ir detaliai paaiškinta, kaip atlikti konkrečius prekių ir paslaugų pirkimus. Nevyriausybinių organizacijų buhalterinės apskaitos vedimo mokymuose ypač didelis dėmesys bus skiriamas projektų lėšų apskaitai ir atsiskaitymams.
 
 
2. Personalinės konsultacijos projektų rengimo, viešųjų pirkimų vykdymo ir buhalterinės apskaitos klausimais
 
Projekto metu Alytaus apskrities nevyriausybinių organizacijų atstovams buvo suteikta 40 konsultacijų projektų rengimo, viešųjų pirkimų vykdymo ir buhalterinės apskaitos klausimais.
 
3. NVO, verslo partnerių ir akademinės visuomenės bendradarbiavimo susitikimai
 
Projekto metu buvo surenti 4 Alytaus apskrities nevyriausybinių organizacijų,  verslo partnerių ir akademinės visuomenės bendradarbiavimo susitikimai, kuriuose iš viso dalyvavo 120 žmonių. Susitikimų metu buvo užmegzti bendradarbiavimo ryšiai tarp Alytaus apskrities vietos veiklos grupių, kaimo bendruomenių, kitų organizacijų, sutarta dėl keleto naujų bendrų projektų ateityje.
 
4. Gerosios patirties įgijimo kelionės
 
Projekto metu buvo surengtos 2 gerosios patirties į
gijimo kelionės su tikslu susipažinimas su VVG veikla bei vietos projektais. 2009 m. liepos 31 – rugpjūčio 2 dienomis 20 Alytaus apskrities nevyriausybinių organizacijų atstovų vyko į pažintinę kelionę į Vietos veiklos grupę „Nemunas“ ir Vietos veiklos grupę „Rietavo iniciatyvos“. 2010 m. balandžio 29 – gegužės 1 dienomis 20 nevyriausybinių organizacijų atstovų aplankė Biržų rajono VVG ir Utenos regiono VVG.
 
5. Internetinio puslapio www.dzukijosvvg.lt sukūrimas
Projekto metu buvo sukurta dinaminės interneto svetainė www.dzukijosvvg.lt  su patogia turinio valdymo sistema. Svetainėje yra renginių kalendorius, nuotraukų galerija, galimybė registruotis į renginius ar mokymus, pateikti klausimus ir pasiūlymus bei kita.

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) parengė naują Lazdijų rajono kaimo plėtros strategiją 2010-2015 metams, pagal kurią bus finansuojami įvairūs projektai, vykdomi Lazdijų rajone. Numatoma parama vienam ne pelno projektui – nuo 25 iki 400 tūkst. Lt, pelno projektams - nuo 50 iki 200 tūkst. Lt. Parama ne pelno projektams - nuo 80 iki 90 proc., pelno projektams – 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

 
Strategijos parengimo etapai:
 
2009 m. birželis - liepa: Statistinių duomenų rinkimas
 
2009 m. rugpjūtis - rugsėjis: Gyventojų nuomonės tyrimas
 
2009-10-22 Patvirtinta SSGG analizė
 
 
 
 
2010-02-24 Dzūkijos VVG tarybos posėdyje patvirtintas strategijos projektas
 
2010-02-25 Dzūkijos VVG visuotiniame narių susirinkime patvirtintas strategijos projektas
 
2010-04-21 Dzūkijos VVG visuotiniame narių susirinkime, atsižvelgianti į išankstinio vertinimo metu gautas pastabas, patikslinta strategija
 
 
 
 
 
 
Projekto pavadinimas „Dzūkijos VVG mokymai
Projekto pradžia 2011-01-12, projekto pabaiga 2013-12-31
Bendra projekto vertė 310.000 Lt, paramos suma 310.000 Lt
Parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę ,,Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“
 
Dzūkijos VVG nariams bei kitoms Lazdijų rajono organizacijoms vis dar trūksta gebėjimų ir žinių kaip parengti bei įgyvendinti vietos projektus, kurie bus finansuojami iš Dzūkijos VVG parengtos Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2010-2015 metams. Todėl Dzūkijos VVG, apklaususi Lazdijų rajono kaimo bendruomenes, pagal jų pageidavimus parengė ir 2010-09-23 Nacionalinės mokėjimo agentūrai pateikė projektą „Dzūkijos VVG mokymai“.
2011-01-12 Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) pasirašė paramos sutartį dėl projekto „Dzūkijos VVG mokymai“ įgyvendinimo. Projektui, kuris bus įgyvendinamas iki 2013 m. pabaigos, skirta 310 000 Lt iš Lietuvos kaimo plėtros programos.
 
Mokymai Dzūkijos VVG nariams:
1. Strategijos įgyvendinimas, organizavimas ir priežiūra, 1 mokymai
2. Kaimo atnaujinimo projektų rengimas, 4 mokymai 
3. Bendruomenės veiklos planavimas ir organizavimas, 4 mokymai
4. Dokumentų valdymas (raštvedybos pagrindai), 4 mokymai
5. Mokymai einamaisiais strategijos įgyvendinimo klausimais, 8 mokymai
6. Anglų kalbos mokymai, 2 grupės po 4 lygius 
7. Lenkų kalbos mokymai,1 grupė po 2 lygius
 
Mokymai potencialiems vietos projektų vykdytojams:
1. Vietos projektų rengimas ir paraiškų pildymas, 12 mokymų 
2. Vietos projektų įgyvendinimas, administravimas ir apskaita, 12 mokymų
3. Viešųjų pirkimų organizavimas, 12 mokymų
4. Dokumentų valdymas (raštvedybos pagrindai), 12 mokymų
5. Mokymai einamaisiais vietos projektų įgyvendinimo klausimais, 6 mokymai
 
Kitos projekto veiklos:
24 informaciniai renginiai potencialiems vietos projektų vykdytojams
4 pažintinės kelionės į užsienio VVG ir LEADER renginius
6 pažintinės kelionės po Lietuvos VVG ir bendruomenes
 

Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Tęsiame dzūkišką bendravimą"

Projekto pradžia 2013-07-01, projekto pabaiga 2015-01-31

Bendra projekto vertė 226159 Lt. Dzūkijos VVG šio projekto įgyvendinimui skirta 88668 Lt parama.

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) kartu su partneriu Druskininkų vietos veiklos grupe 2012 m. rugsėjo 17 dieną pateikė projekto „Tęsiame dzūkišką bendravimą“ paraišką paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“. 

2013 m. liepos 1 d. projekto koordinatorius Druskininkų vietos veiklos grupė su Nacionaline mokėjimo agentūra pasirašė teritorinio bendradarbiavimo projekto įgyvendinimo sutartį.

Projekto tikslas - skatinti turizmo plėtrą Druskininkų ir Lazdijų rajono kaimiškose teritorijose ir ugdyti kaimo žmonių bendruomeniškumą ir verslumą.  

Projekto metu Dzūkijos VVG planuoja Lazdijų rajono suorganizuoti 2 bendruomenių sąskrydžius, 1 medžio drožėjų plenerą, pagaminti bendruomenėms 20 iškabų, išleisti reprezentacinį leidinį apie Lazdijų rajono kaimo bendruomenes bei sukurti bendruomenėms interneto svetainę.

 

 


Tarptautinio bendradarbiavimo projektas "Atvyk, pažink, pamilk"

Projekto pradžia 2013-07-29, projekto pabaiga 2014-12-31

Dzūkijos VVG šio projekto įgyvendinimui skirta 102891 Lt parama.

Rengiant projektą, buvo atlikta galimybių studija "Lazdijų krašto bendruomenių veikla ir plėtros galimybės".  

2012 m. rugpjūčio pabaigoje Dzūkijos VVG pagal priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ pateikė paraišką paramai tarptautiniam projektui gauti.

2013 m. liepos 29 d. Dzūkijos VVG su Nacionaline mokėjimo agentūra pasirašė tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Atvyk, pažink, pamilk“ įgyvendinimo sutartį.

Šį projektą Dzūkijos VVG įgyvendina kartu su partneriais: Kalvarijos vietos veiklos grupe, Lenkijos vietos veiklos grupėmis „Fundacja Biebrzańska“ ir „Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury“.

Šiuo projektu siekiama padėti Lazdijų rajono kaimo bendruomenėms sukurti papildomus pajamų šaltinius ir skleisti informaciją apie turizmą Lazdijų rajono kaimiškose teritorijose. Projekto metu numatoma sukurti bendruomenių paslaugų kelių programas, parengti bendruomenių paslaugų kelių video pristatymus ir juos demonstruoti lauko ekranuose, įdiegti elektroninę užsakymo paslaugų užsakymo sistemą ir suorganizuoti konferenciją „Bendruomenių paslaugų kelių pristatymas“. Be šių veiklų planuojama išleisti reprezentacinį leidinį apie Lazdijų rajoną lenkų ir anglų kalbomis, lankstinukus apie bendruomenių paslaugų kelius bei informacines brošiūras apie projektą vykdomą projektą. Projekto veiklomis tikimasi sukurti geresnes sąlygas bendruomenių veiklos viešinimui ir kaimo siūlomomis paslaugomis sudominti tiek Lietuvos, tiek užsienio turistus.

 


Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Dzūkiški atsivėrimai"

Projekto pradžia 2014-09-22, projekto pabaiga 2015-05-30
Bendra projekto vertė 160630,00 Lt, paramos suma 144.567,00 Lt.

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) kartu su partneriais Varėnos krašto vietos veiklos grupe ir Druskininkų vietos veiklos grupe 2013 m. rugsėjo 2 dieną pateikė projekto „Dzūkiški atsivėrimai“ paraišką paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“.

2014 m. rugsėjo 25 d. projekto koordinatorius Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) su Nacionaline mokėjimo agentūra pasirašė teritorinio bendradarbiavimo projekto įgyvendinimo sutartį.

Projekto tikslas - skatinti Dzūkijos regiono jaunimo (iki 30 metų) ir vyresnių bendruomenės narių tvarų bendradarbiavimą, siekiant išsaugoti išskirtines krašto tradicijas, senuosius amatus ir ugdyti verslumą puoselėjant regiono etnokultūrines tradicijas.

Projekte numatoma įgyvendinti šias veiklas:

1. Dviejų stovyklų organizavimas Dzūkijos regiono jaunimui (Lazdijų ir Varėnos rajonuose).
2. Dzūkijos VVG, Varėnos VVG ir Druskininkų VVG, vyresnių bendruomenės narių ir jaunimo dalyvavimas 6 tradiciniuose renginiuose.
3. Dzūkų krašto 10 tautinių kostiumų pasiuvimas (tinkamam vietos produktų pristatymui) bendruomenių nariams.
4. Stovykloms ir renginiams būtinos įrangos įsigijimas.