KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ

     Lazdijų rajono savivaldybės administracija kviečia bendruomenines organizacijas, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas, teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė).

     Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Lazdijų rajono savivaldybėje aprašu, patvirtintu Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 10V-483 (toliau – Aprašas). 

     Priemonės tikslas - skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 12 902,00 Eur.

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ https://lazdijai.lt/veiklos-sritys/nevyriausybines-organizacijos/parama-nvo/369

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. birželio 8 d. iki 2021 m. liepos 2 d. 15.00 val.