KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 17

1

Kviečiame teikti kaimo vietovių vietos projektus  pagal ,,Lazdijų  rajono kaimo plėtros  strategijos 2016-2023 m." priemones ir veiklos sritis.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo  2022 m. gegužės mėn. 2 d. 9.00 val. iki  2022m. birželio mėn. 1 d. 15.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos pasirašytos kvalifikuotu  elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu: info@dzukijosvvg.lt.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo  8.00 iki 15.45  val., telefonu 8 616 23197,  8 603 19313, 8 607 93668 ir el. paštu: info@dzukijosvvg.lt.

 

1. „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 .

Remiamos veiklos:

 ● Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui;

● Parama sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio propagavimui;

● Parama įvairių jaunimo iniciatyvų kūrimuisi ir motyvacijos gyventi kaime didinimui.
 

Galimi pareiškėjai:

● Dzūkijos VVG teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios nevyriausybinės (bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos.

Didžiausia galima paramos suma vietos projektui - 10 000 Eur.

Paramos lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:

●  iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, jei paramos prašoma veiklos vietos projektui (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla);

●  iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, jei vietos projekte numatytos investicijos į įrangą ir kitą materialųjį turtą - naujų prekių, įrenginių ir (arba) įrangos (ilgalaikio turto), skirtų projekto reikmėms, įsigijimo išlaidos.

Dokumentai:

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)

Paraiškos forma

Jungtinės veiklos sutarties forma

 

2. „Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-3   

Remiamos veiklos:

 Dzūkijos VVG teritorijos potencialių  ir esamų vietos projektų pareiškėjų ir vietos projektų vykdytojų mokymai verslumo, socialinio verslumo, savo realizuojamų produktų rinkos plėtros,  inovacijų  taikymo kaimo plėtros procesuose, lyderystės, kooperacijos, trumpos maisto tiekimo grandinės organizavimo ir kitomis, susijusiomis su vietos plėtros strategijoje numatytų priemonių įgyvendinimu, temomis.

Galimi pareiškėjai:

● Nevyriausybinės organizacijos, registruotos Lazdijų rajono savivaldybės  teritorijoje ir vykdančios veiklą  Dzūkijos VVG teritorijoje;

 ● Lazdijų rajono savivaldybės administracijos įstaigos ar įmonės, teikiančios viešąsias paslaugas, ir vykdančios veiklą Dzūkijos VVG teritorijoje;

● Kitos biudžetinės įstaigos, registruotos ir veiklą vykdančios Dzūkijos VVG teritorijoje; 

● Privatūs juridiniai asmenys, registruoti ir veiklą vykdantys Dzūkijos VVG teritorijoje.

Paramos lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:

100 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai jį teikia NVO ar  kitas viešasis juridinis asmuo.

iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti  vietos projektų išlaidų,  kai jį teikia privatus juridinis asmuo.

Dokumentai:

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)

Paraiškos forma