Kviečiame teikti pastabas / pasiūlymus Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2023 - 2027 m. projektui

1

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija  (Dzūkijos VVG) parengė Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2023 - 2027 m. projektą.

Rengiant Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2023 - 2027 m.  projektą, vadovautasi Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, įgyvendinimo taisyklėmis kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3D-4 ir atsižvelgta į:

● Lazdijų rajono savivaldybės kaimo gyventojų ir organizacijų poreikių tyrimo rezultatus bei  informacinių renginių  metu pateiktą gyventojų  ir organizacijų nuomonę ir siūlymus;

● 8 bendruomenių pasirengtų teritorijų veiklos strategijose 2022-2027 m. nurodytą informaciją;

● Lazdijų rajono savivaldybės 2021-2027 metų strateginis plėtros planą;

● 2022 – 2030 metų Alytaus regiono plėtros planą.

 Naujajame laikotarpyje vietos projektams finansuoti  gali būti skirta 1 265 884 eurų. Numatomos finansuoti šios priemonės:

Eil.  Nr.

  Vietos plėtros strategijos priemonė

 VVG teritorijoje registruoti tinkami pareiškėjai ir partneriai

 Remiamos veiklos

Paramos suma priemonei, Eur

Paramos suma 1 projektui, Eur

Paramos intensyvu-mas, proc.

Minimalus projektų skaičius

1

Parama  ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

Privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys vyresni nei 18 m., atitinkantys labai mažai, mažai įmonei keliamus reikalavimus ir  ekonominę veiklą vykdantys ne ilgiau nei 1 metai iki paraiškos pateikimo dienos

Įvairūs ne žemės ūkio verslai, produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, jų pardavimas, įvairių paslaugų teikimas, įskaitant paslaugas žemės ūkiui;  aktyvaus poilsio ir turizmo paslaugų kūrimas

250 000

50 000

65

5

2

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

Privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys vyresni nei 18 m., atitinkantys labai mažai, mažai įmonei keliamus reikalavimus ir ekonominę veiklą vykdantys  ilgiau nei 1 metai iki paraiškos pateikimo dienos.

Įvairūs ne žemės ūkio verslai, produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, jų pardavimas, įvairių paslaugų teikimas, įskaitant paslaugas žemės ūkiui;  aktyvaus poilsio ir turizmo paslaugų kūrimas

400 000

100 000

65

4

3

Skaitmeninių gebėjimų žemės ūkyje ugdymas

Ūkininkų ūkiai,  juos vienijančios organizacijos,  viešieji juridiniai asmenys

Parama teikiama mokymų projektams, kuriais ūkininkai supažindinami su galimais diegti žemės ūkyje tvariais sprendimais, susijusiais su žemės ūkio skaitmenizacija ir išmaniuoju ūkininkavimu

10 884

10 884

90

1

4

Socialinio verslo kūrimas ir plėtra

Nevyriausybinės organizacijos, privatūs juridiniai asmenys (maža ar labai maža įmonė) kaip nurodyta Socialinio verslo gairėse

Prekių gamyba ir paslaugų teikimas, kaip nurodyta Socialinio verslo gairėse;  socialinių paslaugų  Dzūkijos VVG teritorijoje kūrimas ir plėtra. Projektas turi atitikti Socialinio verslo vykdymo  gaires

50 000

50 000

95

1

5

Kaimo gyventojų aktyvumo, bendruomeniškumo ir gebėjimų stiprinimas

Nevyriausybinės organizacijos registruotos ir vykdančios veiklą ne trumpiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo dienos

 Parama kaimo gyventojų aktyvumo, bendruomeniškumo, bendradarbiavimo, pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui, sveikos gyvensenos, aktyvaus poilsio, atsakingo vartojimo, ekologijos priemonių naudojimo propagavimui, įvairių jaunimo iniciatyvų kūrimuisi ir motyvacijos gyventi kaime didinimui

315 000

15 000

90

21

6

Viešųjų bei socialinių paslaugų kūrimas ir plėtra

Nevyriausybinės organizacijos registruotos ir vykdančios veiklą ne trumpiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo dienos, kt. viešieji juridiniai asmenys

Viešųjų ir socialinių paslaugų  Dzūkijos VVG teritorijoje kūrimas ir plėtra

90 000

45 000

95

2

7

Infrastruktūros kūrimas viešųjų paslaugų prieinamumo didinimui

Viešieji juridiniai asmenys

Viešojo naudojimo infrastruktūros, susijusios su viešųjų  paslaugų  teikimu (laisvalaikio, poilsio, sporto, kultūros ir pan. veikla) sukūrimas ar atnaujinimas

50 000

50 000

40

1

8

Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra

Nevyriausybinės organizacijos registruotos ir vykdančios veiklą ne trumpiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo dienos

Produktų gamyba ir perdirbimas. Paslaugų, teikiamų gyventojams kūrimas ir plėtra. Turizmą skatinančių veiklų kūrimas ir plėtra. Veiklų ir paslaugų, susijusių su turiningo laisvalaikio ir aktyvaus poilsio, kūrimas ir plėtra

100 000

50 000

95

2

9

Sumanaus kaimo kūrimo  idėjų generavimas

 Vietos veiklos grupė

 Teritorinio bendradarbiavimo veiklos

10 000

10 000

90

1

 

Susipažinti su Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija  (Dzūkijos VVG)  Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2023 - 2027 m. projektu ir/ar gauti papildomos informacijos galima Dzūkijos VVG buveinėje adresu Vilniaus g. 1-427 Lazdijai ir/arba pasiteirauti tel. +370 607 93668.

Kviečiame parengtam strategijos projektui teikti pastabas ar pasiūlymus iki gegužės 25 d. 24.00 val. užpildant šią formą: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemDGB8Q0r7vaSxizT6UozeWwQNAtYv_EiCLnNpyrNuMecKDQ/viewform?usp=sf_link

1