KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 15

a

Kviečiame teikti kaimo vietovių vietos projektus  pagal ,,Lazdijų  rajono kaimo plėtros  strategijos 2016-2023 m." priemones ir veiklos sritis.

Vietos projektų paraiškos priimamos  nuo 2021 m. lapkričio mėn. 29 d. 9.00 val. iki  2021 m. gruodžio mėn. 29 d. 15.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai VPS vykdytojai jos buveinės adresu Vilniaus g. 1-427, Lazdijai.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo  8.00 iki 15.45  val., telefonu 8 616 23197,  8 603 19313, 8 607 93668 ir el. paštu: info@dzukijosvvg.lt.

Skelbimas

Paraiškos priimamos pagal šias priemonę ir veiklos sritis:

 1.  „Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra‘, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sritį  ,,Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, LEADER-19.2-SAVA- 1.1 

Remiamos veiklos:

 • Socialinių paslaugų  Dzūkijos VVG teritorijoje kūrimas ir plėtra.
 • Prekių gamyba ir paslaugų teikimas, kaip apibrėžta Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 -2020 metų programos priemones gairėse, kurios patvirtintos  Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3D-720 ,,Dėl socialinio verslo vykdymo pagal  Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų  programos priemonės gairių patvirtinimo“.

Galimi pareiškėjai:

 • Viešosios įstaigos, įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį.
 • Asociacijos, įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį.
 • Kitos NVO, įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą.                                                                      
 • Labdaros ir paramos fondai, įsteigti ir veikiantys pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą.  
 • Privatūs juridiniai asmenys (maža ar labai maža įmonė).

Didžiausia galima paramos suma vietos projektui - 50 000 Eur. 

Parama vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 95 proc.  tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Dokumentai:

Finansavimo sąlygų aprašas

Paraiškos forma

Pavyzdinė jungtinės veiklos sutarties forma

Verslo plano forma

Socialinio verslo gairės

Socialinio poveikio skaičiuoklės forma

Socialinio poveikio skaičiuoklės spausdinimo instrukcija

2.  „Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sritis ,,Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“, Nr. LEADER-19.2-SAVA- 1.2

Remiamos veiklos:

 • Paslaugų, teikiamų gyventojams kūrimas ir plėtra (švietimo, kultūros, sporto, aplinkos tvarkymo: vejų pjovimas, vaismedžių genėjimas, šiukšlių išvežimas ir pan., namų priežiūros paslaugos, smulkių žemės sklypų įdirbimas,  buitinių paslaugų: kirpykla, skalbykla, siuvyklą, batų taisykla ir pan.).
 • Veiklų ir paslaugų, susijusių su turiningo laisvalaikio ir aktyvaus poilsio, kūrimas ir plėtra, didelį dėmesį skiriant neįgaliųjų žmonių integracijai ( laisvalaikio užimtumo, sporto veiklos, kultūros veiklos organizavimo paslaugų teikimas).
 • Turizmą skatinančių veiklų kūrimas ir plėtra, įskaitant edukacinių programų vykdymą, kulinarinio paveldo ir tradicijų puoselėjimą (turizmo maršrutų, edukacinių programų, tradicinio paveldo produktų vystymo veiklos organizavimas).
 • Produktų gamyba, perdirbimas.

Galimi pareiškėjai:

 • Dzūkijos VVG teritorijoje  registruotos ir veikiančios NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos).

Didžiausia galima paramos suma vietos projektui įgyvendinti  - 50 000 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis  - iki 95 proc.  tinkamų finansuoti išlaidų.

Dokumentai:

Finansavimo sąlygų aprašas

Paraiškos forma

Pavyzdinė jungtinės veiklos sutarties forma

Verslo plano forma

Papildomi dokumentai:

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

Vienos įmonės deklaracija