KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Kviečiame teikti kaimo vietovių vietos projektus  pagal ,,Lazdijų  rajono kaimo plėtros  strategijos 2016-2023 m." priemones ir veiklos sritis.

Vietos projektų paraiškos priimamos  2022 m. sausio mėn. 31 d. 9.00 val. iki  2022 m. kovo mėn. 02 d. 15.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai VPS vykdytojai jos buveinės adresu Vilniaus g. 1-427, Lazdijai.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo  8.00 iki 15.45  val., telefonu 8 616 23197,  8 603 19313, 8 607 93668 ir el. paštu: info@dzukijosvvg.lt.

Skelbimas                   

Paraiškos priimamos pagal šias priemones ir veiklos sritį:

  1. VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6  veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti Nr. LEADER-19.2-6.2.

Remiamos veiklos:

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse, apimančiai įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui;

parama aktyvaus poilsio ir turizmo paslaugų kūrimui.

Galimi pareiškėjai:

Dzūkijos VVG teritorijoje registruotos NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos),

Dzūkijos VVG teritorijoje nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys  fiziniai asmenys vyresni nei 18 metų (įskaitant ūkininkus), 

Dzūkijos VVG teritorijoje įregistruoti   juridiniai asmenys (labai maža ir maža įmonė).

Didžiausia galima paramos suma vietos projektui įgyvendinti  - 37 132,00 Eur.

Paramos lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:

Iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai  vietos projektą Dzūkijos VVG teritorijoje  registruotos NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos).

 Iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenis) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).

Iki 50 proc.visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenis) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).

Dokumentai:

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (FSA) taikomas priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6 (toliau – VPS priemonė) veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti Nr. LEADER-19.2-6.2.,  vietos projektams.

FSA 1 priedas Vietos projekto paraiškos forma.

FSA 3 priedas Verslo plano forma.

 

  1. VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6,  veiklos srities ,, Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4.

Remiamos veiklos:

parama smulkiam verslui, nesusijusiam su žemės ūkio veikla, kaime plėtoti, apimančiam įvairius nežemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

parama aktyvaus poilsio ir turizmo paslaugų plėtrai.

Galimi pareiškėjai:

Dzūkijos VVG teritorijoje nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys  fiziniai asmenys vyresni nei 18 metų (įskaitant ūkininkus), vykdantys individualią veiklą.

●Dzūkijos VVG teritorijoje įregistruoti ir veiklą vykdantys juridiniai asmenys (labai mažos įmonės).

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 80 000  Eur.

Didžiausia paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis gali sudaryti iki 70proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenis) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (FSA) taikomas priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6,  veiklos srities ,, Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4.,  vietos projektams.

FSA 1 priedas Vietos projekto paraiškos forma

FSA 2 priedas Verslo plano forma.

                                                                                    

  1. VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7,  veiklos srities  ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr.  LEADER-19.2-7.2

Remiamos veiklos:

inžinerinės infrastruktūros sukūrimas ir atnaujinimas kaimo gyvenvietėse;

viešųjų pastatų, statinių gerinimas, atnaujinimas, aplinkos tvarkymas;

viešojo naudojimo infrastruktūros, susijusios su laisvalaikio,poilsio, sporto ir kultūrine veikla, sukūrimas ir atnaujinimas;

viešojo naudojimo infrastruktūros, susijusios su ekonomine jaunų žmonių veikla, sukūrimas ir atnaujinimas.

Galimi pareiškėjai:

● Dzūkijos VVG teritorijoje  registruotos ir veikiančios NVO (kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės organizacijos (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.).

● Savivaldybė arba jos įstaigos.

Galimi partneriai:

● Dzūkijos VVG teritorijoje  registruotos ir veikiančios NVO (kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės organizacijos (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.).

● Savivaldybė arba jos įstaigos.

Didžiausia galima paramos suma vietos projektui - 36 688,00 Eur.

Paramos vietos projektui gyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Dokumentai:
Vietos projektų finansavimo sąlyų aprašas (FSA), taikomas priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7,  veiklos srities  ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr.  LEADER-19.2-7.2, vietos projektams.

FSA 1 priedas Vietos projekto paraiškos forma.

FSA 2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma.

 

PAPILDOMI DOKUMENTAI:

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

Vienos įmonės deklaracija

Europos bendrijos steigimo sutarties I priedas