Priėmimo tvarka

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG ) įstatų V skyriuje nustatyta- narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo tvarka.

5.1 Dzūkijos VVG yra atvira naujiems nariams ir užtikrina lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią  naujų narių priėmimo tvarką.

5.2 Dzūkijos VVG nariais gali būti Lazdijų rajono savivaldybėje registruoti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ar juridiniai asmenys, pateikę prašymą pagal Dzūkijos VVG nustatytą formą ir sumokėję stojamąjį mokestį, išskyrus atvejus, kai Dzūkijos VVG nariu norinčio tapti fizinio ar juridinio asmens veikla yra draudžiama kitų teisės aktų.

5.3 Naujų narių priėmimą vykdo Dzūkijos VVG visuotinis narių susirinkimas, o laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkim- Dzūkijos VVG valdyba.

5.4 Narys norintis išstoti iš Dzūkijos VVG, turi pateikti raštą dėl išstojimo iš Dzūkijos VVG. Narys laikomas išstojęs iš Dzūkijos VVG, kai raštas įregistruojamas Dzūkijos VVG.

5.5 Dzūkijos VVG narys gali būti pašalintas visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu laiku nesumokėjo nario mokesčio, praleido iš eilės du ar daugiau visuotinių narių susirinkimų be pateisinamos priežasties, nesilaikė Dzūkijos VVG įstatų.