PASKELBTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 18

1

Kviečiame teikti kaimo vietovių vietos projektus  pagal ,,Lazdijų  rajono kaimo plėtros  strategijos 2016-2023 m." priemones ir veiklos sritis.

Vietos projektų paraiškos priimamos  2023 m. vasario mėn. 27 d. 8.00 val. iki  2023 m. balandžio mėn. 24 d. 24.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos pasirašytos kvalifikuotu  elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu: info@dzukijosvvg.lt.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo  8.00 iki 15.45  val., telefonu 8 616 23197,  8 603 19313, 8 607 93668 ir el. paštu: info@dzukijosvvg.lt.

Kvietimas - skelbimas  

Paraiškos priimamos pagal šias priemones ir veiklos sritį:

1. „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6 (toliau – VPS priemonė) veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti Nr. LEADER-19.2-6.2.

Remiamos veiklos:

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse, apimančiai įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui;

parama aktyvaus poilsio ir turizmo paslaugų kūrimui.

Galimi pareiškėjai:

Dzūkijos VVG teritorijoje (Lazdijų rajono savivaldybė, išskyrus Lazdijų miestą)  registruotos NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos),

Dzūkijos VVG teritorijoje nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys  fiziniai asmenys vyresni nei 18 metų (įskaitant ūkininkus), 

Dzūkijos VVG teritorijoje įregistruoti   juridiniai asmenys (labai maža ir maža įmonė).

Didžiausia galima paramos suma vietos projektui įgyvendinti  - 50 000,00 Eur.

Paramos vietos projektui gyvendinti lyginamoji dalis nuo 50 iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

 2. "Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra”, Nr. LEADER-19.2.-SAVA-1, veiklos sritis “Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra”, Nr. LEADER-19.2-SAVA- 1.2.

Remiamos veiklos:

● Paslaugų, teikiamų gyventojams kūrimas ir plėtra (švietimo, kultūros, sporto, aplinkos tvarkymo: vejų pjovimas, vaismedžių genėjimas, šiukšlių išvežimas ir pan., namų priežiūros paslaugos, smulkių žemės sklypų įdirbimas,  buitinių paslaugų: kirpykla, skalbykla, siuvyklą, batų taisykla ir pan.).

● Veiklų ir paslaugų, susijusių su turiningo laisvalaikio ir aktyvaus poilsio, kūrimas ir plėtra, didelį dėmesį skiriant neįgaliųjų žmonių integracijai ( laisvalaikio užimtumo, sporto veiklos, kultūros veiklos organizavimo paslaugų teikimas). 

● Turizmą skatinančių veiklų kūrimas ir plėtra, įskaitant edukacinių programų vykdymą, kulinarinio paveldo ir tradicijų puoselėjimą (turizmo maršrutų, edukacinių programų, tradicinio paveldo produktų vystymo veiklos organizavimas).

● Produktų gamyba, perdirbimas.

Galimi pareiškėjai:

Dzūkijos VVG teritorijoje (Lazdijų rajono savivaldybė, išskyrus Lazdijų miestą)  registruotos ir veikiančios NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos).

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti - 50 000,00  Eur.

Paramos vietos projektui gyvendinti lyginamoji dalis iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

3. „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6

Remiamos veiklos:

● Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui;

●  Parama sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio propagavimui;

● Parama įvairių jaunimo iniciatyvų kūrimuisi ir motyvacijos gyventi kaime didinimui.

Galimi pareiškėjai:

● Dzūkijos VVG teritorijoje (Lazdijų rajono savivaldybė, išskyrus Lazdijų miestą)  registruotos ir veiklą vykdančios nevyriausybinės (bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos.

Didžiausia galima paramos suma vietos projektui – 10 000,00 Eur.

Paramos vietos projektui gyvendinti lyginamoji dalis nuo 80 iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

4. „Sumanaus kaimo kūrimas“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-7

Remiamos veiklos:

 ● Socialinių, kultūrinių, švietimo, užimtumo, laisvalaikio praleidimo organizavimo ir kitų paslaugų, reikalingų vietos gyventojams ir atvykstantiems turistams teikimas (pvz.: mobilūs jaunimo centrai, informacinių technologijų,  išmaniųjų paslaugų teikimas, naujų turizmo traukos centrų, erdvių įkūrimas ar esamų modernizavimas,  pavežėjimo  ir kitų paslaugų platformų sukūrimas ir t.t.);  

● Sąlygų ekonominėms veikloms ar verslui kurti/ plėtoti sudarymas;

 ● Alternatyvių energijos šaltinių, aplinkos apsaugos ir (ar) klimato kaitos pokyčių švelninimo elementų  diegimas;

 ● Esamų ir naujai kuriamų vietos paslaugų/produktų kūrimas, populiarinimas, įvairinimas, edukacinių programų vykdymas.

Galimi pareiškėjai:

 ● Dzūkijos VVG teritorijoje (Lazdijų rajono savivaldybė, išskyrus Lazdijų miestą) registruoti ir/ar  veiklą vykdantys viešieji   juridiniai asmenys.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 200 000,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc.

Visus dokumentus susijusius su šiuo kvietimu rasite paspaudę šią nuorodą: https://www.dzukijosvvg.lt/node/1134